ZAOLZIE - Polski Biuletyn Informacyjny nr 12/2008 (60)

Serwis  informacyjny  - historia  i  współczesność 

©2004 - 2009  WYDAWNICTWA POROZUMIENIA POLAKÓW KRAJÓW OŚCIENNYCH RP:
  
ZAOLZIE.org - SERWIS INFORMACYJNY HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ  www.zaolzie.org  Kontakt  

Biuletyny : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  / 2006 
1
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11a 12 / 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12 / 2008   
 
Tak witaliśmy na Zaolziu w pamiętnym roku 1938 naszych wyzwolicieli - z marszałkiem E. Śmigłym-Rydzem, gen. W. Bortnowskim i min. J. Beckiem na czele 


POLECAMY


książka Edvard Beneš kontra gen Władysław Sikorski

KUP TĘ KSIĄŻKĘ przez internet
Wydawnictwo: Neriton, Kwiecień 2005
ISBN: 83-89729-11-3  liczba stron: 383
wymiary: 165 x 235 mm  okładka: twarda

Prof. Dr hab. Marek K. Kamiński  
Edvard  Beneš
kontra
gen. Władysław  Sikorski
 

Autor jest wybitnym specjalistą w zakresie stosunków polsko-czeskich w XX w. Jego najnowsza praca konfrontuje dotychczasowy obraz omawianych wydarzeń, przedstawiany przez czeskich historyków, z archiwaliami czeskimi i polskimi. Na ich podstawie Marek Kazimierz Kamiński prezentuje dwuznaczną grę Edvarda Benesa wobec rządu gen. Sikorskiego i wykazuje, że czechosłowacki polityk nie działał, jak to utrzymuje dotychczasowa literatura, wyłącznie w interesie swojej ojczyzny, ale dążył do zbliżenia ze Związkiem Radzieckim.


POLECAMY


Książka W obliczu sowieckiego ekspansjonizmu Marek Kamiński


KUP TĘ KSIĄŻKĘ
przez internet

wydawnictwo: Neriton, Grudzień 2005
ISBN: 83-88909-40-1 liczba stron: 375
okładka: twarda  wymiary: 165 x 235 mm 

Prof. Dr hab. Marek K. Kamiński  

W obliczu 
sowieckiego ekspansjonizmu

Polityka Stanów Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii 
wobec Polski i Czechosłowacji
 1945 i 1918 

 


 PAŃSTWO
"NARODU CZECHOSŁOWACKIEGO"

MAPA PAŃSTWA "NARODU CZECHOSŁOWACKIEGO" 1936
Mapa Republiki Czechosłowackiej z 1936 roku
pochodząca z wydanego w Czechosłowacji atlasu, obrazująca oficjalne dane na temat stosunków narodowościowych na terenie Republiki Czechosłowackiej. 

 

Od redakcji PBI-Z: 

 luty, 2009 r.

Zgodnie z zapowiedzią publikujemy poniżej Petycję do Parlamentu Europejskiego (PE), skierowaną przez warszawską Fundację Słowa Polskiego dla Zaolzia do najwyższych władz Unii Europejskiej.

Wraz z petycją przesłano do Brukseli listę z 16 podpisami przedstawicieli i członków polskich organizacji zaolziańskich, którzy wyrazili dla niej swe poparcie.

Jak nas poinformowano to zwrócenie się do PE określił p. Józef Szymeczek , Przewodniczący Rady Kongresu Polaków w RC, jako akt godzący w działalność społecznikowską Rady, której przewodniczy.

 

PETYCJA

List otwarty do Parlamentu Europejskiego

w sprawie spowodowania wdrożenia ustaleń Konwencji ramowej Rady Europy na rzecz rdzennej ludności polskiej w RC

 

Cieszyn Czeski, 26.3.2008

Szanowny Pan Prezydent Parlamentu Europejskiego

Hans Gert Pöttering

rue Wiertz

B – 1047  Bruxelles

 

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o spowodowanie, przy współdziałaniu z Radą Europy (RE), wdrożenia ustaleń Konwencji ramowej RE o ochronie mniejszości narodowych na rzecz autochtonicznej ludności polskiej na Śląsku Zaolziańskim w Republice Czeskiej (RC).

Przyczyny wniesienia petycji

Już dziesięć lat minęło, jak Konwencja weszła w życie a Polacy w RC nadal nie korzystają ze swych praw narodowych. Dotychczasowe interwencje organizacji polskich w RC w tej sprawie w organach państwowych RC, jak również nasze interwencje we władzach Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Radzie Europy nie odniosły żadnego skutku. Pozostało nam tylko odwołanie się do władz Parlamentu Europejskiego, bo przecież to w ostatecznym rachunku na obszarze Unii Europejskiej dochodzi do opisanej zwięźle niżej dyskryminacji etnicznej, która jest stale udziałem rdzennej ludności polskiej w RC

Przedmiot, metody i skutki dyskryminacji etnicznej

Liczba Polaków na Śląsku Zaolziańskim, począwszy od zbrojnego oderwania ich terenu przez wojska czeskie od Polski w latach 1919-20, poprzez jego arbitralne wcielenie przez Stalina do Czechosłowacji w r. 1945, do łamania praw mniejszości w okresie 1989 – 2008 włącznie, nieustannie maleje. Zmniejszyła się już ponad czterokrotnie z ok. 150 tysięcy w r. 1920 do ok. 36 tysięcy w r. 2007 nie z powodu procesów demograficznych, a wskutek likwidacji szkół polskich, eliminacji języka polskiego z życia publicznego, braku uznawania ich autentycznej reprezentacji politycznej przez RC i RP oraz w wyniku dyskryminacji ekonomicznej, tj. nie oddania skonfiskowanego przez władze czeskie w r. 1945 polskiego mienia wielomilionowej wartości i wielu innych czynników.

Zwięzły przegląd niektórych działań obronnych

W tej sprawie już wielokrotnie interweniowano w Radzie Europy. Były rozmowy w siedzibie RE m.in. prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych z Londynu dr. Zygmunta Szkopiaka i wiceprezesa Federacji Organizacji Kresowych z Warszawy dr. Józefa Stańka u Sekretarzy  Generalnych Rady Europy p. prof. Daniela Tarschysa i p. dr. W. Schwimmera. W dniu 26.5.2003 r., w trakcie rozmowy z p.dr. Walterem Schwimmerem ustalono nawet, że u podstaw łamania praw mniejszości leży nieskuteczny monitoring dotrzymywania tych praw. Jest on oparty na fakcie „sędziego we własnej sprawie” Republiki Czeskiej i materialnej zależności Rady Kongresu Polaków w RC, opiniodawcy o raportach tego kraju do RE w tej sprawie. W konsekwencji brak reakcji kompetentnych czynników na naruszanie ustaleń ww. Konwencji ramowej. To jednak jest wszystko, jeśli chodzi o efekty tych interwencji.

O co konkretnie prosimy

W obliczu dotychczasowego, ww. ponad czterokrotnego spadku liczebności Polaków w RC, który jednoznacznie świadczy o wynaradawiającej, depolonizacyjnej presji administracji czeskiej wobec tej ludności, zwracamy się z apelem do właściwych organów Parlamentu Europejskiego, by przy współdziałaniu z Radą Europy (RE) niezwłoczne doprowadziły do wdrożenia ustaleń wymienionej Konwencji przez zobowiązanie RC i RP do zawarcia, w myśl art. 18 Konwencji, Umowy ochronnej obejmującej autochtoniczną ludność polską w RC – projekt takiej umowy załączamy do niniejszej petycji.

Uzasadnienie

Polska i Republika Czeska zobowiązały się poprzez ratyfikację Konwencji do jej przestrzegania. Treść p.1.a Rezolucji Komitetu Ministrów Rady Europy ResCMN(2006)2 z 15.3.2006 (przyjętej na 958 posiedzeniu wiceministrów) mówi, że sytuacja mniejszości w RC w ostatnich latach układała się pomyślnie. Przeczą temu powyższe dane liczbowe oraz działania czeskich władz lokalnych, naruszających również dziś np. prawo do stosowania języka polskiego w procedurach dydaktycznych w szkołach polskich. Wynika z tego, że ten punkt  ww. rezolucji został przyjęty na podstawie wadliwego monitoringu. Dlatego też zwracamy się do RE w petycji o zmianę zasad tego monitoringu. W załączeniu do niniejszego listu otwartego jest kopia petycji do RE w tej sprawie. Paradoksalnie p. 2 ww. rezolucji, zalecający władzom RC poprawę warunków ochrony praw mniejszości jest nie tylko zaprzeczeniem ww. p. 1.a, lecz informuje, że zasady Konwencji nie są w RC wdrożone.

Aktualny stan ochrony prawnej

Polska w deklaracji interpretacyjnej do Konwencji Ramowej jednoznacznie opowiedziała się za ochroną Polaków w krajach ościennych poprzez zawieranie umów ochronnych – jednak pomimo upływu wielu już lat, tego zobowiązania nie realizuje, a w krajach ościennych liczba Polaków topnieje. Dwustronny Układ Polska – Czechosłowacja z 6.10.1991 w żadnej mierze nie zabezpiecza w praktyce Polakom w RC  ich prawa mniejszości narodowej na poziomie ustaleń ww. Konwencji ramowej RE.

Republika Czeska, pomimo ratyfikacji Konwencji i Karty języków... nie stosuje się de facto do przyjętych przez siebie międzynarodowo uznanych zobowiązań, czego dowodem jest wyżej wymieniona rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy. Poprzez nacisk depolonizacyjny prowadzi skutecznie do likwidacji życia narodowego autochtonicznej ludności polskiej na Śląsku Zaolziańskim.

Rada Europy, depozytariusz Konwencji, odpowiedzialny za jej przełożenie, pomimo wielu informacji o naruszaniu ustaleń Konwencji przez RC, nie podjęła skutecznych kroków dla poprawy ochrony praw mniejszości polskiej w RC, chociaż dane statystyczne o ponad 4-rokrotnym spadku liczby autochtonicznych Polaków w RC świadczą wymownie o ich bezwzględnej przez władze depolonizacji.

Wnioski

Uważamy, że ostatecznie to Unia Europejska, której jesteśmy obywatelami, jest odpowiedzialna za nieokiełznane istnienie dyskryminacji narodowej na jej obszarze na Śląsku Zaolziańskim i dlatego zwracamy się do jej właściwych organów o spowodowanie zawarcia między Polską a Republiką Czeską umowy ochronnej obejmującej  rdzenną ludność polską w RC (projekt umowy – patrz załącznik nr 1), która by skutecznie gwarantowała jej prawa człowieka, zgodnie z zawartymi w załączonym projekcie umowy propozycjami monitoringu i egzekwowania ustaleń konwencji.

Z wyrazami szacunku i poważania

                Prezes

Fundacji Słowa Polskiego dla Zaolzia, org. rej.,  

Warszawa,  26 marca 2008                              

   

Załączniki: 
1.Projekt umowy ochronnej między RP i RC, dotyczący ludności na Śląsku Zaolziańskim w RC.
2.Tekst  petycji Fundacji Słowa Polskiego dla Zaolzia  do Rady Europy z 26.3.2008

 

NASI W BRUKSELI

(KOMUNIKAT)

            Jak się dowiedzieliśmy, od 10 lutego b.r. przebywała w Brukseli z trzydniową wizytą delegacja Polaków z Zaolzia. Pojechali tam na zaproszenie członków Parlamentu Europejskiego (PE), by w Komisji Petycji w PE upomnieć się o prawa swych rodaków zaolziańskich. 

[...]

więcej ....

 

NA 90 ROCZNICĘ 
CZESKIEJ NAPAŚCI NA POLSKĘ

           (Komentarz okolicznościowy)

            Od czeskiej napaści na Śląsk Cieszyński z 23.1.1919 minęło 90 lat. Uczestnicy, a nawet nieletni wówczas świadkowie tamtych wydarzeń poodchodzili już w krainę cieni. [...] 

więcej ..... 


NUMERY ARCHIWALNE BIULETYNU

 Strona główna

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2008

Nr 12/2008 (58) GDY PIERWSZA GWIAZDECZKA
Nr 11/2008 (58) „To se nesmí stát a pokud jsem živ se to nestane”.  
Nr 10/2008 (58) PRZED 70 LATY (Z pokojowego przejęcia Śląska Zaolziańskiego)
Nr 9/2008 (57) NA 70 ROCZNICĘ WYZWOLENIA ZAOLZIA
Nr 8/2008 (56) PRZED 70 LATY (Z POKOJOWEGO PRZEJĘCIA ŚLĄSKA ZAOLZIAŃSKIEGO) II.
Nr 7/2008 (55) PRZED 70 LATY (Z POKOJOWEGO PRZEJĘCIA ŚLĄSKA ZAOLZIAŃSKIEGO) I.
Nr 6/2008 (54)

W  BIELI  I  CZERWIENI (Z uroczystości poświęcenia Pomnika Legionistom Ślązakom poległym za Polskę)  

Nr 5/2008 (53) MAJ 1945 r. , KONIEC JEDNEJ ....,  POCZĄTEK NASTĘPNEJ OKUPACJI ZAOLZIA
Nr 4/2008 (52) W PRZEDDZIEŃ UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA POMNIKA CIESZYŃSKIEJ NIKE
Nr 3/2008 (51)

GŁOS SPRZED PÓŁ WIEKU

Nr 2/2008 (50) Emanuel Guziur, w stulecie urodzin; GRANICA PRZYJAŹNI
Nr 1/2008 (49) NIE, NIE, NIE... (nie damy się)

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2007

Nr 12/2007 (48) Święta Godowe
Nr 11a/2007 (47a) RAPORT W SPRAWIE ZAOLZIA
- DODATEK DO WYWIADU Z PBI Nr 11/2007
Nr 11/2007 (47) RAPORT W SPRAWIE ZAOLZIA
Nr 10/2007 (46) PARK SIKORY - KOLEBKA LEGIONU ŚLĄSKIEGO
Nr 9/2007 (45)

NAJWIĘKSI NASI RODACY - Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI

Nr 8/2007 (44) "NIE BĘDZIE ZWROTU POLSKIEGO MIENIA" - NA RAZIE
Nr7/2007 (43) "SZKOPYRTOCY"

Nr6/2007 (42)

AKTUALNY STATUS ZAOLZIA   -  ANEKS

Nr5/2007 (41)

 AKTUALNY STATUS ZAOLZIA  - NOWA  OKUPACJA ?  

Nr4/2007 (40)

KONFRONTACJE WOKÓŁ  TRZYNIECKIEJ „DWÓJKI”

Nr3/2007 (39)

 NA OŁTARZU PRZYJAŹNI

Nr2/2007 (38)

BILANS „PRZYJAŹNI” CZESKO-POLSKIEJ NA ZAOLZIU W LATACH  1919-2007

Nr1/2007 (37)

BEZ ZŁUDZEŃ

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2006

Nr12/2006 (36)

W OBRONIE POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI  

Nr11/2006 (35)

UDERZ  W STÓŁ ... (z dyskusji na  www.trinec.cz)

Nr10/2006 (34)

Obudź się, Zaolziańska Ziemio!  

Nr9/2006(33)

CZECHOSŁOWACJA WOBEC WOJNY POLSKO - BOLSZEWICKIEJ W R. 1920  

Nr8/2006 (32)

Macierz Szkolna – przeszłość i teraźniejszość polskiego szkolnictwa na Zaolziu  

Nr7/2006 (31)

Zaolzie – nasza hańba domowa

Nr6/2006 (30)

O CO W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ WALCZYLI ZAOLZIAŃSCY POLACY?  

Nr5/2006 (29)

DIVIDE ET IMPERA - jak  długo  jeszcze ? 

Nr4/2006 (28)

POLSKA  A CZECHY 

Nr3/2006 (27)

PRZEPROSINY, CZY KONTYNUACJA POLITYKI BENEŠA ?

Nr2/2006 (26)

GRANICE ZAKŁAMANIA  I  PRAWDY

Nr1/2006 (25)

CZESKIE ZBRODNIE ZAGŁADY POLSKOŚCI  ŚLĄSKA ZAOLZIAŃSKIEGO MOŻNA  WYBACZYĆ, LECZ  NIE  WOLNO  O  NICH  ZAPOMNIEĆ !

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2005

Nr12/2005 (24)

NIEUSTRASZONY ZAOLZIAŃSKI WINKELRIED

11/2005 (23)

ASYMILACJA, CZY WYNARODOWIENIE?

Nr10/2005 (22)

POWTÓRKA Z HISTORII

Nr9/2005 (21)

SZLAKIEM LEGIONU ŚLĄSKIEGO ZIEMI  CIESZYŃSKIEJ

Nr8/2005 (20)

CIESZYŃSKICH  KONFRONTACJI CIĄG  DALSZY

Nr7/2005 (19)

NOWY ROZDZIAŁ W STOSUNKACH POLSKO-CZESKICH PO ŚMIERCI GEN. W. SIKORSKIEGO

Nr6/2005 (18)

EDVARD BENEŠ KONTRA GEN. WŁADYSŁAW SIKORSKI

Nr5/2005 (17)

ŁAMANIE  PRAW  CZŁOWIEKA  NA  ZAOLZIU  

Nr4/2005 (16)

JURYSDYKCJA OCHRONNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAD POLAKAMIZAOLZIAŃSKIMI 

Nr3/2005 (15)

PROWOKACJA W STARYM MŁYNIE

Nr2/2005 (14)

PLATFORMA  CIEŚLARA – PRÓBA OBRONY

Nr1/2005 (13)

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2004

Nr12/2004

PRZECIW UCISKOWI  ...  

Nr 11/2004

ZAWIERUCHY WOJENNEJ CIĄG DALSZY 

Nr 10/2004
Nr 9/2004
Nr 8/2004

POLSKO-CZECHOSŁOWACKIE STOSUNKI POLITYCZNE PRZED KONFERENCJĄ TRZECH MOCARSTW W POCZDAMIE  (maj-czerwiec 1945) 
    cz. 1; cz. 2; cz. 3 

Nr 7/2004

ZAWIERUCHA  WOJENNA

Nr 6/2004

BRUDNA POLITYKA EDVARDA BENEŠA

Nr 5/2004

PRZEKLĘTE, CZY ZDRADZONE?  

Nr 4/2004

MIENIE POLSKICH ORGANIZACJI ZAOLZIAŃSKICH 

Nr 3/2004

ZA OLZĄ I CZANTORIĄ

Nr 2/2004

ŚLĄZAKOWSZCZYZNA A WSPÓŁCZESNY KONFORMIZM

Nr 1/2004

W PRZEMILCZANĄ 85 ROCZNICĘ


Wieża Piastowska w Cieszynie
WIEŻA PIASTOWSKA
na cieszyńskim wzgórzu zamkowym nad Olzą,  w prawobrzeżnej części podzielonego miasta –  w Polsce,


WIAROPODOBNY  ROK ZAŁOŻENIA  MIASTA  - 810 p. Ch.

CIESZYN 
STOLICA  B. KSIĘSTWA PIASTOWSKIEGO

ZAOLZIE -  Polska część obszaru b. Księstwa Cieszyńskiego oderwana od Polski przez Czechosłowację: 
 -  w drodze zbrojnej, podstępnej napaści z  23.1.1919,
-  po  raz  drugi  z rozkazu Stalina  po 2 wojnie  światowej –  w r.1945.
 


... LECZ  DUCHOWEJ  WIĘZI Z  NARODEM  NIE  DA  SIĘ  ROZERWAĆ !


Jan Łysek


..."Ognisko w domach tli,
            jeszcze nie zgasło. 
Śpiący lud w trudzie
            zmaga się, wysila, 
By się obudzić. 
Czas, byś dawał hasło!"
                         Jan Łysek


W PIERWSZYM NUMERZE
 BIULETYNU
PISALIŚMY


ZAOLZIE

Polski Biuletyn Informacyjny 
Nr 1/2004 23 stycznia 2004  


W PRZEMILCZANĄ 85 ROCZNICĘ CZESKIEJ ZDRADZIECKIEJ NAPAŚCI

(...) W dniu 22.9.1938, a więc na cały tydzień przed „Monachium” – czyli dyktatem monachijskim,  Benesz pisał do Mościckiego:

(...)  ... przedkładam ...  propozycję ...wyrównania problemu polskiej ludności w Czechosłowacji. Pragnąłbym ułożyć tę sprawę na płaszczyźnie zasady rektyfikacji granic, zaś czeski minister spraw zagranicznych Krofta pisał do polskiego ambasadora Papee: Rząd Czechosłowacki chciałby podkreślić (chodzi o zwrot Zaolzia Polsce, przyp. red), że chodzi tu o akt dobrej  woli wynikający z jego własnej inicjatywy i własnej decyzji ...”  

.. dalej – w biuletynie nr 1/2004

 

BEZ ZŁUDZEŃ

[...]

Z przekroju informacji, zawartych w dotychczasowych  numerach Polskiego Biuletynu Informacyjnego – Zaolzie, [...] oraz,  z dotychczasowych danych, dotyczących działań na rzecz ochrony naszego bytu narodowego na Zaolziu wynika

prawda, którą trzeba bez złudzeń wydobyć:  


NIEZMIENNYM CELEM DZIAŁAŃ CZESKIEJ PUBLICZNEJ ADMINISTRACJI NA ZAOLZIU JEST CAŁKOWITA, DEFINITYWNA LIKWIDACJA POLSKIEGO ŻYCIA NARODOWEGO NA ŚLĄSKU ZAOLZIAŃSKIM !
[...]

 temat w biuletynie nr 1/2007 (37)


Prosimy o nadsyłanie interesujących informacji i aktualności, łącz do stron internetowych
na e-mail:

kontakt@zaolzie.org


POLECAMY

ROPS - Ruch Obywatelski Polski Śląsk

POLONIA ŚWIATA

  Strony historyczne

  HISTORIA - RELIGIA - GENEALOGIA

  KRESY - śladami naszych przodków

www.zaolzie.org  Serwis  informacyjny  - historia  i  współczesność    ©2004 -  2009  Polski Biuletyn Informacyjny Zaolzie 
©2004 - 2009  WYDAWNICTWA POROZUMIENIA POLAKÓW KRAJÓW OŚCIENNYCH RP
REDAKCJA: Redaktor Naczelny Jan Leśny; Webmaster Piotr Szczuka Poczt-el. kontakt@zaolzie.org; Serwis optymalizowany dla MIE 1024x768   2009.02.14