ZAOLZIE - Polski Biuletyn Informacyjny nr 12/2008 (60)

Serwis  informacyjny  - historia  i  współczesność 

©2004 - 2009  WYDAWNICTWA POROZUMIENIA POLAKÓW KRAJÓW OŚCIENNYCH RP:
  
ZAOLZIE.org - SERWIS INFORMACYJNY HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ  www.zaolzie.org  Kontakt  

Biuletyny : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  / 2006 
1
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11a 12 / 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12 / 2008   
 
Tak witaliśmy na Zaolziu w pamiętnym roku 1938 naszych wyzwolicieli - z marszałkiem E. Śmigłym-Rydzem, gen. W. Bortnowskim i min. J. Beckiem na czele 


POLECAMY


książka Edvard Beneš kontra gen Władysław Sikorski

KUP TĘ KSIĄŻKĘ przez internet
Wydawnictwo: Neriton, Kwiecień 2005
ISBN: 83-89729-11-3  liczba stron: 383
wymiary: 165 x 235 mm  okładka: twarda

Prof. Dr hab. Marek K. Kamiński  
Edvard  Beneš
kontra
gen. Władysław  Sikorski
 

Autor jest wybitnym specjalistą w zakresie stosunków polsko-czeskich w XX w. Jego najnowsza praca konfrontuje dotychczasowy obraz omawianych wydarzeń, przedstawiany przez czeskich historyków, z archiwaliami czeskimi i polskimi. Na ich podstawie Marek Kazimierz Kamiński prezentuje dwuznaczną grę Edvarda Benesa wobec rządu gen. Sikorskiego i wykazuje, że czechosłowacki polityk nie działał, jak to utrzymuje dotychczasowa literatura, wyłącznie w interesie swojej ojczyzny, ale dążył do zbliżenia ze Związkiem Radzieckim.


POLECAMY


Książka W obliczu sowieckiego ekspansjonizmu Marek Kamiński


KUP TĘ KSIĄŻKĘ
przez internet

wydawnictwo: Neriton, Grudzień 2005
ISBN: 83-88909-40-1 liczba stron: 375
okładka: twarda  wymiary: 165 x 235 mm 

Prof. Dr hab. Marek K. Kamiński  

W obliczu 
sowieckiego ekspansjonizmu

Polityka Stanów Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii 
wobec Polski i Czechosłowacji
 1945 i 1918 

 


 PAŃSTWO
"NARODU CZECHOSŁOWACKIEGO"

MAPA PAŃSTWA "NARODU CZECHOSŁOWACKIEGO" 1936
Mapa Republiki Czechosłowackiej z 1936 roku
pochodząca z wydanego w Czechosłowacji atlasu, obrazująca oficjalne dane na temat stosunków narodowościowych na terenie Republiki Czechosłowackiej. 

 

4 kwietnia 2009

PACTA  SERVANDA...

 Spa – Bruksela ... zaledwie 100 km od siebie.

W funkcji czasu jednak:  Spa – r. 1920,  Bruksela – r. 2009, to już sporo.

Dopiero po niespełna 90 latach od tej pierwszej daty, po raz pierwszy omawiano na tak wysokim szczeblu następstwa tej tak bardzo niechlubnej międzynarodowej zgody z owego 28 lipca r. 1920 na okupację Zaolzia. Działo się to również w Belgii, bo w Brukseli, w Parlamencie Europejskim (PE),.

 10 lutego 2009 - jak czytamy w internecie w protokole z Komisji Petycji PE - podjęto decyzję, że petycją nr 0620/08 pt. „Do PE w sprawie spowodowania wdrożenia Konwencji ramowej Rady Europy (RE) na rzecz Polaków zaolziańskich...” zajmie się Komisja Spraw Wewnętrznych PE.

Sygnatariuszy petycji obecnych na posiedzeniu powiadomiono, że zyskała ona poparcie Komisarza ds. Praw Człowieka Rady Europy, Thomasa Hammarberga. W tej sprawie  wypowiedziała się już również Komisja Europejska, zaś o komentarz zostanie poproszone Stałe przedstawicielstwo Republiki Czeskiej przy PE.

Pacta servanda sunt.

28 lipca 1920 Polska protestując podpisała się pod decyzją Rady Ambasadorów w Spa i Zaolzie, oderwane w wyniku podstępnej wojny czesko-polskiej ze stycznia 1919, pozostało w granicach Czechosłowacji. Polska podpisała się pod wymuszonym układem, który je przekazał agresorowi. Dotrzymywała jednak tej umowy w myśl znanej, wyżej wymienionej  zasady. Dopiero oferta czeskiego prezydenta Benesza z 22.9 1938 r  o oddaniu Zaolzia Polsce zmieniła tę sytuację.

Czy jednak obecnie społeczność międzynarodowa w tej samej mierze, co Polska przedwojenna, odniesie się do umowy międzynarodowej, jaką również jest omawiana tu Konwencja?

Poniżej załączamy tekst e-mailu, który otrzymaliśmy w trybie FD, wysłanego m.in. do Brukseli, Strasburga, Warszawy i Pragi, zawierającego apel do opinii publicznej o wdrożenie tej Konwencji i gwarancje dla bytu narodowego autochtonicznej ludności polskiej  na Zaolziu – apel i przypomnienie, że PACTA SERVANDA SUNT – zwłaszcza deklaracja Rządu RP do Konwencji ramowej RE  (Dz. U. RP nr 22 z 15.3.2002, poz. 209, str. 1365).

W kolejnych naszych serwisach będziemy się starali sukcesywnie informować o dalszych losach tego wystąpienia do opinii międzynarodowej. 

Redakcja PBI-Z

Tekst e-mailu:          

From:      Józef Staniek FSPdZ  (jozef_staniek@wp.pl);

Sent:     Saturday, March 28, 2009 11:21 PM

To:         ‘PRESIDENT EP’; ‘ MARCIN LIBICKI EP’; ‘KAREN CHIOTI EP’; ' THOMAS HAMMARBERG COE’;  ‘SIMONE KLINGE COE’; 'PREZYDENT RP'; ' MARIUSZ HANDZLIK KP RP'; ‘HANNA FOLTYN-KUBICKA EP’; ' PREZIDENT CR '; ' OCHRÁNCE PRAV CR'; ‘KONSULATRP OSTRAVA’; OŚRODEK KARTA’; ‘ ZG PZKO ’; ‘CP TĚŠĺN’; ‘ GLOS LUDU ’; ‘KONGRES POLONICA’; 

Cc:         ‘JAN OLBRYCHT EP’; ‘ WŁADYSŁAW NIEDOBA COEX’; ‘ STANISŁAW GAWLIK COEX’; ‘BARBARA MICHEJDA-PINNO’; ‘ DANIEL KAROL KADŁUBIEC ’; ‘ALEKSANDER ZAJĄC’;

Subject: To whom it may concern

To whom it may concern:

TEN PROCES TRWA NADAL !!!

         Kto pomoże Polakom na Zaolziu?

Republika Czeska (RC) narusza zasady Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych. Świadczy o tym proces depolonizacji, którego bilans wyraża się już ponad 4 krotnym spadkiem liczebności autochtonicznych Polaków na Zaolziu z ok. 150 tysięcy w r. 1919 (roku zbrojnego oderwania od Polski) do ok. 36 tysięcy  w r. 2007 – i  który  trwa nadal!

Oto szczegóły:

Artykuły Konwencji ramowej Rady Europy z 1.2.1995 łamane przez RC 

art. 24 (Nadzorowanie przez Radę Europy realizacji Konwencji, ratyfikowanej przez RC oraz Polskę) – tutaj do naruszania dochodzi poprzez raporty pisane w trybie „sędziego we własnej sprawie”, gdzie RC mija się z rzeczywistością w opisie realizacji Konwencji. RC nie przyznaje, że narusza:

art. 3, ust. 1 i 2 oraz art. 4. ust 1 (stanowiące zakaz dyskryminacji z uwagi na narodowość) -
polska narodowość uniemożliwia autochtonicznym Polakom na Zaolziu korzystanie z  niezbywalnego prawa do własności społecznej i spółdzielczej ich przodków. Dowód: bezprawne utrzymywanie przez władze czeskie po dzień dzisiejszy konfiskaty mienia przedwojennych, polskich organizacji zaolziańskich (skonfiskowanego jako niby poniemieckiego).

 

 art. 9 (dotyczący wolności słowa) – na Zaolziu brak niezależnych polskich publikatorów – istniejące, sponsorowane przez władze, nie odważają się publikować, jak jest de facto.

art. 10  ust 1 i 2 (prawo do używania języka polskiego) – wyparty w okresie komunizmu z życia publicznego język polski pozostaje nadal wyeliminowany z użycia – ażeby nie narażać się  na ostracyzm ze strony czeskiej ludności napływowej już tylko nieliczni Polacy na Zaolziu posługują się poza domem swoim językiem ojczystym.

art. 11 ust. 3 (dwujęzyczne tablice informacyjne) – są zaledwie w kilku miejscowościach na kilkadziesiąt, gdzie powinny być z tytułu obowiązującego prawa.

art. 14 ust. 1 (prawo do nauki w języku polskim) trwa pełzający proces likwidacji polskich szkół – ostatnim takim przykładem – to polska szkoła podstawowa w Trzyńcu na Tarasie, gdzie za wiedzą władz w Pradze likwiduje się  klasy szkolne.

art. 15 (decydowanie w polskich sprawach publicznych) – przykładowo antypolskie decyzje tzw. gminnych komitetów ds. mniejszości – np. w Trzyńcu, Śmiłowicach i in..

art.16 (zakaz asymilacji w trybie administracyjnym) zmiany proporcji narodowościowych poprzez zmiany granic powiatów zaolziańskich są utrzymane z czasów komunistycznych do dziś.

art. 18 ust. 1 (możliwość zawarcia z Polską umowy ochronnej na rzecz rdzennej ludności polskiej ze skutecznym monitoringiem ochrony praw narodowych) -  nie została zrealizowana – nawet wbrew jednoznacznej deklaracji Rządu RP.

Apelujemy o zawarcie między Polską a Republiką Czeską umowy ochronnej zgodnie z art. 18 Konwencji ramowej Rady Europy z 1.2.1995, która by chroniła tożsamość Polaków na Zaolziu. Projekt takiej umowy, stanowiący obecnie załącznik do petycji 0620/08, przesłaliśmy do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego  w dn. 18 kwietnia 2008.

Warszawa, 28 marca 2009

Józef Staniek
za Fundację Słowa Polskiego 
dla Zaolzia, org. rej.


NUMERY ARCHIWALNE BIULETYNU

 ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2009

Powrót do str. głównej

Audiatur et altera pars....
Wokół zaolziańskiej petycji do UE - ciąg dalszy...  

PETYCJA - List otwarty do Parlamentu Europejskiego  

NASI W BRUKSELI

 NA 90 ROCZNICĘ CZESKIEJ NAPAŚCI NA POLSKĘ

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2008

Nr 12/2008 (58) GDY PIERWSZA GWIAZDECZKA
Nr 11/2008 (58) „To se nesmí stát a pokud jsem živ se to nestane”.  
Nr 10/2008 (58) PRZED 70 LATY (Z pokojowego przejęcia Śląska Zaolziańskiego)
Nr 9/2008 (57) NA 70 ROCZNICĘ WYZWOLENIA ZAOLZIA
Nr 8/2008 (56) PRZED 70 LATY (Z POKOJOWEGO PRZEJĘCIA ŚLĄSKA ZAOLZIAŃSKIEGO) II.
Nr 7/2008 (55) PRZED 70 LATY (Z POKOJOWEGO PRZEJĘCIA ŚLĄSKA ZAOLZIAŃSKIEGO) I.
Nr 6/2008 (54)

W  BIELI  I  CZERWIENI (Z uroczystości poświęcenia Pomnika Legionistom Ślązakom poległym za Polskę)  

Nr 5/2008 (53) MAJ 1945 r. , KONIEC JEDNEJ ....,  POCZĄTEK NASTĘPNEJ OKUPACJI ZAOLZIA
Nr 4/2008 (52) W PRZEDDZIEŃ UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA POMNIKA CIESZYŃSKIEJ NIKE
Nr 3/2008 (51)

GŁOS SPRZED PÓŁ WIEKU

Nr 2/2008 (50) Emanuel Guziur, w stulecie urodzin; GRANICA PRZYJAŹNI
Nr 1/2008 (49) NIE, NIE, NIE... (nie damy się)

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2007

Nr 12/2007 (48) Święta Godowe
Nr 11a/2007 (47a) RAPORT W SPRAWIE ZAOLZIA
- DODATEK DO WYWIADU Z PBI Nr 11/2007
Nr 11/2007 (47) RAPORT W SPRAWIE ZAOLZIA
Nr 10/2007 (46) PARK SIKORY - KOLEBKA LEGIONU ŚLĄSKIEGO
Nr 9/2007 (45)

NAJWIĘKSI NASI RODACY - Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI

Nr 8/2007 (44) "NIE BĘDZIE ZWROTU POLSKIEGO MIENIA" - NA RAZIE
Nr7/2007 (43) "SZKOPYRTOCY"

Nr6/2007 (42)

AKTUALNY STATUS ZAOLZIA   -  ANEKS

Nr5/2007 (41)

 AKTUALNY STATUS ZAOLZIA  - NOWA  OKUPACJA ?  

Nr4/2007 (40)

KONFRONTACJE WOKÓŁ  TRZYNIECKIEJ „DWÓJKI”

Nr3/2007 (39)

 NA OŁTARZU PRZYJAŹNI

Nr2/2007 (38)

BILANS „PRZYJAŹNI” CZESKO-POLSKIEJ NA ZAOLZIU W LATACH  1919-2007

Nr1/2007 (37)

BEZ ZŁUDZEŃ

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2006

Nr12/2006 (36)

W OBRONIE POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI  

Nr11/2006 (35)

UDERZ  W STÓŁ ... (z dyskusji na  www.trinec.cz)

Nr10/2006 (34)

Obudź się, Zaolziańska Ziemio!  

Nr9/2006(33)

CZECHOSŁOWACJA WOBEC WOJNY POLSKO - BOLSZEWICKIEJ W R. 1920  

Nr8/2006 (32)

Macierz Szkolna – przeszłość i teraźniejszość polskiego szkolnictwa na Zaolziu  

Nr7/2006 (31)

Zaolzie – nasza hańba domowa

Nr6/2006 (30)

O CO W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ WALCZYLI ZAOLZIAŃSCY POLACY?  

Nr5/2006 (29)

DIVIDE ET IMPERA - jak  długo  jeszcze ? 

Nr4/2006 (28)

POLSKA  A CZECHY 

Nr3/2006 (27)

PRZEPROSINY, CZY KONTYNUACJA POLITYKI BENEŠA ?

Nr2/2006 (26)

GRANICE ZAKŁAMANIA  I  PRAWDY

Nr1/2006 (25)

CZESKIE ZBRODNIE ZAGŁADY POLSKOŚCI  ŚLĄSKA ZAOLZIAŃSKIEGO MOŻNA  WYBACZYĆ, LECZ  NIE  WOLNO  O  NICH  ZAPOMNIEĆ !

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2005

Nr12/2005 (24)

NIEUSTRASZONY ZAOLZIAŃSKI WINKELRIED

11/2005 (23)

ASYMILACJA, CZY WYNARODOWIENIE?

Nr10/2005 (22)

POWTÓRKA Z HISTORII

Nr9/2005 (21)

SZLAKIEM LEGIONU ŚLĄSKIEGO ZIEMI  CIESZYŃSKIEJ

Nr8/2005 (20)

CIESZYŃSKICH  KONFRONTACJI CIĄG  DALSZY

Nr7/2005 (19)

NOWY ROZDZIAŁ W STOSUNKACH POLSKO-CZESKICH PO ŚMIERCI GEN. W. SIKORSKIEGO

Nr6/2005 (18)

EDVARD BENEŠ KONTRA GEN. WŁADYSŁAW SIKORSKI

Nr5/2005 (17)

ŁAMANIE  PRAW  CZŁOWIEKA  NA  ZAOLZIU  

Nr4/2005 (16)

JURYSDYKCJA OCHRONNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAD POLAKAMIZAOLZIAŃSKIMI 

Nr3/2005 (15)

PROWOKACJA W STARYM MŁYNIE

Nr2/2005 (14)

PLATFORMA  CIEŚLARA – PRÓBA OBRONY

Nr1/2005 (13)

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2004

Nr12/2004

PRZECIW UCISKOWI  ...  

Nr 11/2004

ZAWIERUCHY WOJENNEJ CIĄG DALSZY 

Nr 10/2004
Nr 9/2004
Nr 8/2004

POLSKO-CZECHOSŁOWACKIE STOSUNKI POLITYCZNE PRZED KONFERENCJĄ TRZECH MOCARSTW W POCZDAMIE  (maj-czerwiec 1945) 
    cz. 1; cz. 2; cz. 3 

Nr 7/2004

ZAWIERUCHA  WOJENNA

Nr 6/2004

BRUDNA POLITYKA EDVARDA BENEŠA

Nr 5/2004

PRZEKLĘTE, CZY ZDRADZONE?  

Nr 4/2004

MIENIE POLSKICH ORGANIZACJI ZAOLZIAŃSKICH 

Nr 3/2004

ZA OLZĄ I CZANTORIĄ

Nr 2/2004

ŚLĄZAKOWSZCZYZNA A WSPÓŁCZESNY KONFORMIZM

Nr 1/2004

W PRZEMILCZANĄ 85 ROCZNICĘ


Wieża Piastowska w Cieszynie
WIEŻA PIASTOWSKA
na cieszyńskim wzgórzu zamkowym nad Olzą,  w prawobrzeżnej części podzielonego miasta –  w Polsce,


WIAROPODOBNY  ROK ZAŁOŻENIA  MIASTA  - 810 p. Ch.

CIESZYN 
STOLICA  B. KSIĘSTWA PIASTOWSKIEGO

ZAOLZIE -  Polska część obszaru b. Księstwa Cieszyńskiego oderwana od Polski przez Czechosłowację: 
 -  w drodze zbrojnej, podstępnej napaści z  23.1.1919,
-  po  raz  drugi  z rozkazu Stalina  po 2 wojnie  światowej –  w r.1945.
 


... LECZ  DUCHOWEJ  WIĘZI Z  NARODEM  NIE  DA  SIĘ  ROZERWAĆ !


Jan Łysek


..."Ognisko w domach tli,
            jeszcze nie zgasło. 
Śpiący lud w trudzie
            zmaga się, wysila, 
By się obudzić. 
Czas, byś dawał hasło!"
                         Jan Łysek


W PIERWSZYM NUMERZE
 BIULETYNU
PISALIŚMY


ZAOLZIE

Polski Biuletyn Informacyjny 
Nr 1/2004 23 stycznia 2004  


W PRZEMILCZANĄ 85 ROCZNICĘ CZESKIEJ ZDRADZIECKIEJ NAPAŚCI

(...) W dniu 22.9.1938, a więc na cały tydzień przed „Monachium” – czyli dyktatem monachijskim,  Benesz pisał do Mościckiego:

(...)  ... przedkładam ...  propozycję ...wyrównania problemu polskiej ludności w Czechosłowacji. Pragnąłbym ułożyć tę sprawę na płaszczyźnie zasady rektyfikacji granic, zaś czeski minister spraw zagranicznych Krofta pisał do polskiego ambasadora Papee: Rząd Czechosłowacki chciałby podkreślić (chodzi o zwrot Zaolzia Polsce, przyp. red), że chodzi tu o akt dobrej  woli wynikający z jego własnej inicjatywy i własnej decyzji ...”  

.. dalej – w biuletynie nr 1/2004

 

BEZ ZŁUDZEŃ

[...]

Z przekroju informacji, zawartych w dotychczasowych  numerach Polskiego Biuletynu Informacyjnego – Zaolzie, [...] oraz,  z dotychczasowych danych, dotyczących działań na rzecz ochrony naszego bytu narodowego na Zaolziu wynika

prawda, którą trzeba bez złudzeń wydobyć:  


NIEZMIENNYM CELEM DZIAŁAŃ CZESKIEJ PUBLICZNEJ ADMINISTRACJI NA ZAOLZIU JEST CAŁKOWITA, DEFINITYWNA LIKWIDACJA POLSKIEGO ŻYCIA NARODOWEGO NA ŚLĄSKU ZAOLZIAŃSKIM !
[...]

 temat w biuletynie nr 1/2007 (37)


Prosimy o nadsyłanie interesujących informacji i aktualności, łącz do stron internetowych
na e-mail:

kontakt@zaolzie.org


POLECAMY

ROPS - Ruch Obywatelski Polski Śląsk

POLONIA ŚWIATA

  Strony historyczne

  HISTORIA - RELIGIA - GENEALOGIA

  KRESY - śladami naszych przodków

www.zaolzie.org  Serwis  informacyjny  - historia  i  współczesność    ©2004 -  2009  Polski Biuletyn Informacyjny Zaolzie 
©2004 - 2009  WYDAWNICTWA POROZUMIENIA POLAKÓW KRAJÓW OŚCIENNYCH RP
REDAKCJA: Redaktor Naczelny Jan Leśny; Webmaster Piotr Szczuka Poczt-el. kontakt@zaolzie.org; Serwis optymalizowany dla MIE 1024x768   2009.04.04