ZAOLZIE - Polski Biuletyn Informacyjny nr 8/2010 (80)

Serwis  informacyjny  - historia  i  współczesność 

©2004 - 2011  WYDAWNICTWA POROZUMIENIA POLAKÓW KRAJÓW OŚCIENNYCH RP:
  
ZAOLZIE.org - SERWIS INFORMACYJNY HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ  www.zaolzie.org  Kontakt  

Biuletyny : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  / 2006 
1
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11a 12 / 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12 / 2008   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11 12/ 2010  1 / 2011

 
Tak witaliśmy na Zaolziu w pamiętnym roku 1938 naszych wyzwolicieli - z marszałkiem E. Śmigłym-Rydzem, gen. W. Bortnowskim i min. J. Beckiem na czele 

zobacz film 

 


POLECAMY


książka Edvard Beneš kontra gen Władysław Sikorski

KUP TĘ KSIĄŻKĘ przez internet
Wydawnictwo: Neriton, Kwiecień 2005
ISBN: 83-89729-11-3  liczba stron: 383
wymiary: 165 x 235 mm  okładka: twarda

Prof. Dr hab. Marek K. Kamiński  
Edvard  Beneš
kontra
gen. Władysław  Sikorski
 

Autor jest wybitnym specjalistą w zakresie stosunków polsko-czeskich w XX w. Jego najnowsza praca konfrontuje dotychczasowy obraz omawianych wydarzeń, przedstawiany przez czeskich historyków, z archiwaliami czeskimi i polskimi. Na ich podstawie Marek Kazimierz Kamiński prezentuje dwuznaczną grę Edvarda Benesa wobec rządu gen. Sikorskiego i wykazuje, że czechosłowacki polityk nie działał, jak to utrzymuje dotychczasowa literatura, wyłącznie w interesie swojej ojczyzny, ale dążył do zbliżenia ze Związkiem Radzieckim.


POLECAMY


Książka W obliczu sowieckiego ekspansjonizmu Marek Kamiński


KUP TĘ KSIĄŻKĘ
przez internet

wydawnictwo: Neriton, Grudzień 2005
ISBN: 83-88909-40-1 liczba stron: 375
okładka: twarda  wymiary: 165 x 235 mm 

Prof. Dr hab. Marek K. Kamiński  

W obliczu 
sowieckiego ekspansjonizmu

Polityka Stanów Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii 
wobec Polski i Czechosłowacji
 1945 i 1918 

 

 Zachęcamy do lektury książki Tomasza Janowicza „Czesi” z r. 1936, której reprint pokazał się w r. 2009 w Wydawnictwie ANTYK. 


 PAŃSTWO
"NARODU CZECHOSŁOWACKIEGO"

MAPA PAŃSTWA "NARODU CZECHOSŁOWACKIEGO" 1936
Mapa Republiki Czechosłowackiej z 1936 roku
pochodząca z wydanego w Czechosłowacji atlasu, obrazująca oficjalne dane na temat stosunków narodowościowych na terenie Republiki Czechosłowackiej. 

 

 

APEL  WYBORCZY

Drodzy Rodacy na obczyźnie!

Spośród programów wyborczych większych, polskich partii politycznych, tylko program partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) zawiera zobowiązania ochronne w odniesieniu do Was, tj. części Narodu Polskiego, żyjącej wbrew swej woli lub z przymusowego wyboru za granicami naszej Ojczyzny.

Programy wyborcze dostępne są na: http://www.programpis.org.pl/php/program.php. http://platforma.org/media/dokumenty/Program_PO_100dpi.pdf, www.sld.org.pl, www.psl.org.pl
            

 

           PiS w swoim powyżej zaadresowanym programie, w szczegółowym i obszernym polonijnym rozdziale 6, zatytułowanym Solidarni z rodakami za granicą, na str. 213, w ostatnim akapicie pierwszej szpalty, zamieścił konkretne zobowiązanie powyborcze:

„Zainicjujemy negocjacje prowadzące do zawarcia z państwami sąsiadującymi z Polską umów międzynarodowych w sprawie praw człowieka i praw narodowych mieszkających tam Polaków. Uprawnienia te przysługują im na podstawie Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych z 1995 r. Zawarcie takich traktatów o charakterze ochronnym przewidziane jest w art. 18 Konwencji oraz zapowiedziane w załączonej do niej Deklaracji Rządu RP z 2001 r. Prace nad tymi umowami będą prowadzone we współpracy z niezależnymi ośrodkami reprezentującymi Polaków zamieszkałych za granicą. Traktaty te będą monitorowane i egzekwowane przez Rzeczpospolitą Polską”.

            Powyższy tekst został umieszczony w programie po jego ostatecznym sformułowaniu przez Posła PiS na Sejm bieżącej kadencji, prof. Karola Karskiego,  za akceptacją Prezesa PiS, dr. Jarosława Kaczyńskiego. To ważna informacja z tego powodu, że z całą pewnością byłoby dobrze, gdyby w nowej kadencji rzecznikiem interesów Polaków za granicami w Sejmie został prof. Karol Karski.

            Drodzy Rodacy - nie zmarnujcie tej szansy! Istnieje możliwość, że jeśli o to zadbacie i oddacie swe głosy na partię, która w sposób konkretny, na gruncie prawa międzynarodowego, na podstawie ratyfikowanej, wiążącej umowy międzynarodowej, tj. Konwencji Rady Europy i Deklaracji do niej Rządu RP zobowiązuje się zapewnić Wam Wasze prawa, zadbać o możliwość utrzymania polskości i tożsamości Waszych dzieci, to utworzy się w polskim Sejmie znacząca siła niepodległościowa. Jej przedstawiciele zapowiadają, że przy współpracy z niezależnymi polskimi ugrupowaniami opracują chroniące Was umowy, by wywalczyć to, co Wam się od lat słusznie należy.

            Żadna inna z partii w naszym Kraju, ubiegających się o głosy Polaków w wyborach A.D. 2011, w sposób tak konkretny i łatwy do rozliczenia, nie określiła swej determinacji, żeby tym bezbronnym, pozbawionym ochrony swej tożsamości i żyjącym za granicą naszym rodakom, poświęcić wszystko, aby naprawić krzywdy wyrządzone w PRL-u oraz dwu ostatnich dziesięcioleciach.

            Ta partia może coś dla Was zdziałać tylko wówczas, jeśli w Sejmie będzie wystarczająco silna. Jeśli dacie się oszukać (wybory podobno wygrywa ten, kto liczy głosy, a nie ten, kto je oddaje), lub jeśli nie zadbacie o doinformowanie swego otoczenia z grona upoważnionych polskich wyborców, o co chodzi, to szansa umów ochronnych przepadnie. ZMOBLIZUJCIE RODAKÓW W KRAJU, by poparli partię, która zobowiązała się do Waszej ochrony. Prawda jest prosta: sposób w jaki władza dba o Rodaków za granicą, pozbawionych tam ochrony, w taki sam zadba w rzeczywistości o interes całego narodu. To się już sprawdziło. W programie żadnej znaczącej partii, poza PiS-em, nie ma istotnego, konkretnego słowa o ochronie Polaków za granicami. A przecież Polacy za granicą czekają nie tylko na słowa, ale i czyny już od ponad 20 lat, co w artykule zamieszczonym w Naszym Dzienniku…. adekwatnie określił  Prezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech Dipl. Ing. Aleksander Zając z Berlina pisząc: „Od ponad dwudziestu lat drepczemy w miejscu …”

Projekt Rządowego (PO – PSL) Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą z sierpnia 2011, wraz z załącznikami, to niestety, pisany czcionką o dużych rozmiarach, sztucznie rozdmuchany zbiór pustych deklaracji!

Przypomnijmy w ogromnym skrócie, na czym opiera się przytoczone na wstępie konkretne, powyborcze zobowiązanie PiS, zawarte w jego programie wyborczym na str. 213, dotyczące umów ochronnych dla naszych Rodaków. Chodzi w nim o wiążące ustalenia Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, będące podstawą artykułu 13 Traktatu Lizbońskiego o niedopuszczalności dyskryminacji ze względów narodowych, który w Unii Europejskiej obowiązuje wszystkie opcje polityczne:

Artykul 18   (Konwencji ramowej RE)

1. Strony bedą starać się zawierać, tam gdzie to konieczne, dwustronne i wielostronne porozumienia z innymi państwami, w szczególności z państwami sąsiedzkimi, w celu zapewnienia ochrony osobom należącym do mniejszości narodowych.

 

Deklaracja interpretacyjna Rządu RP (tworząca z Konwencją całość)

.....................

Rzeczpospolita Polska będzie realizowała konwencję ramową także w trybie artykułu 18 konwencji, zawierając umowy międzynarodowe, o których mowa w tym artykule, a których celem jest ochrona mniejszości narodowych w Polsce oraz mniejszości lub grup polskich w innych państwach.

Drodzy Rodacy!

W tej ważnej chwili, jaką są wybory parlamentarne w naszym Kraju, kiedy ważą się jego losy, kiedy decyduje się o dalszym istnieniu wielu wspólnot polonijnych, należy przynajmniej skrótowo wymienić kilka sylwetek działaczy, którzy  walczyli o prawa Polaków za granicą, by pokazać, jak i przez kogo byli traktowani  Pozwoli to na oceny postaw opcji politycznych, ułatwi orientację w gąszczu obietnic ...

Niewątpliwie do czołowych postaci obrońców praw człowieka Polaków za granicą należał śp. prof. dr Zygmunt Szkopiak, ostatni minister spraw zagranicznych Rządu RP na Uchodźstwie i Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Ofiarnie przyjeżdżał z  Londynu do Warszawy, gdzie przewodniczył wielu konferencjom polonijnym, spotkaniom z przedstawiciemi polskiego Parlamentu i MSZ. Widoczne było, że trudno mu pogodzić się z obojętnością w Kraju wobec spraw polonijnych. Jednym z jego ostatnich wystąpień było  demarchè organizacji polskich za granicą do urzędów centralnych i klubów parlamentarnych RP właśnie w sprawie implementacji wymienionej na wstępie Konwencji RE. Tylko Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział wówczas na to jego wystąpienie. To nie wymaga komentarza. Nie doczekał sytuacji, kiedy sprawa umów ochronnych stałaby się ważną pozycją w kampanii wyborczej. Zmarł w r. 2002.

Śp. Edward Moskal, Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej – jego zaangażowanie w sprawy Kraju, obronę praw człowieka Polonii  były powszechnie znane. Niestety sprawy umów ochronnych wg Konwencji ramowej RE nie udało się sfinalizować za jego życia.

Spośród żyjących, ważnych przedstawicieli życia politycznego, którym Polacy za granicą zawdzięczają to, że sprawy polonijne były stale obecne w pracach Sejmu należałoby w pierwszym rzędzie wymienić choć trzy nazwiska:

Premier Jarosław Kaczyński, między innymi np. interwencje  w sprawie obrony szkolnictwa polskiego w Republice Czeskiej, sprawa treści i zakresu obecnego programu wyborczego PiS na rzecz Polsków za granicą.

Premier Jan Olszewski – m.in. liczne interwencje na rzecz wsparcia spraw Polonii w RE w Strasburgu.

Przewodniczący RKN, Poseł na Sejm Antoni Macierewicz – m.in. negocjacje w sprawie Deklaracji Interpretacyjnej Rządu RP do Konwencji ramowej RE.     

                                                    *  *  *

            Nie wiemy, w jakim stopniu na obecnym położeniu naszych Rodaków za granicą zaważyło przyjęcie niechlubnej „Koncepcji Giedroycia“, szerzej znanej tylko nielicznym, a w jakiej mierze społeczny konformizm i liberalistyczny koniukturalizm, coraz bardziej promowany w naszym Kraju!

            Wiadomo już natomiast z całą pewnością, że w sprawach etnicznych, narodowościowych  kluczem do naprawy jest wprowadzenie zasady wzajemności. Tej zasady, przeciw której tak zawzięcie występowali w komisjach sejmowych np. przedstawiciele mniejszości niemieckiej twierdząc, że Polska musi sie szeroko otworzyć na prawa mniejszości na jej obszarze, a wtedy za jej przykładem pójdą „ochoczo“ kraje ościenne. „No i poszły“ – najbardziej na Litwie i w Niemczech, ale i w Republice Czeskiej nie pozostają w tyle, zamalowując np.  ochoczo tablice informacyjne w języku polskim etc. w miejsowościach, gdzie ludność polska do tych tablic ma pełne prawo!

            W długiej procedurze przywracania praw człowieka Polakom za granicą przebyliśmy zaledwie dwa etapy:

            - sformułowania i ratyfikacji wiążących podstaw ochrony praw mniejszości – zawartych w Konwencji RE wzgl. w Traktacie Lizbońskim,

            - zobowiązania formacji politycznej  (tj. PiS) do podjęcia walki  o te  prawa,

zaś kolejne, czekające na realizację etapy, to:

- wybory,

- podjęcie negocjacji,

- opracowanie i podpisanie umów ochronnych,

- wdrożenie umów, ich monitoring i egzekwowanie  ustaleń.

Batalia dwu pierwszych etapów skończyła s pozytywnie sumptem wysiłku jednostek, następne etapy – ich efekty, zależą już od całego społeczeństwa polskiego. To teraz ono już powinno pokazać, czy się ponownie da wyprowadzić w pole i czy też zda egzamin w podjęciu właściwego wyboru, w swoim interesie i dla siebie oraz dla Was, Rodacy!

(Józef Staniek, prezes FSPdZ, wieloletni wiceprezes Federacji Organizacji Kresowych, były pełnomocnik organizacji polonijnych ds. implementacji Konwencji Ramowej RE z okresu prezydentury dr. Z. Szkopiaka w EUWP)

 

Warszawa, 20.9.2011

 
kwiecień 2011 10 IV 2010 SMOLEŃSK, KATYŃ: PAMIĘTAMY
marzec 2011 NA BEZDROŻACH HISTORII - POGROBOWCY KOŻDONIA  
 

NUMERY ARCHIWALNE BIULETYNU

 ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2011

Powrót do str. głównej

Nr 1/2011 (85) CZYŻBY JUŻ CHODZIŁO O OSTATECZNĄ ROZPRAWĘ?

 ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2010

Powrót do str. głównej

Nr 12/2010 (84) DO SZOPKI, HEJ PASTERZE...
Nr 11/2010 (83) APOGEUM WYNARADAWIANIA
Nr 10a/2010 (82a) Na 72 rocznicę - 2 X 2010
Nr 10/2010 (82) Jesienne refleksje
Nr 9/2010 (81) W MIESIĄCU PAMIĘCI
Nr 8/2010 (80) MIRAŻE EUROPEJSKIEJ DEMOKRACJI
Nr 7/2010 (79) MIGRANCI Z GALICJI
Nr 6a/2010 (78a) APELE WYBORCZE
Nr 6/2010 (78) KAMYCZKI DO WŁASNEGO OGRÓDKA
Nr 5/2010 (77)

Potrzeba nam prawdy

Nr 4/2010 (76) Po tragicznym poranku 10 kwietnia 2010  
Nr 3/2010 (75) CIĄG DALSZY NASTĄPIŁ
Nr 2/2010 (74) ZDERZENIE Z KOMUNISTYCZNĄ NOWOMOWĄ
Nr 1/2010 (73) HISTORYCZNA RIPOSTA

 ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2009

Wywiad z dr. Stanisławem Gawlikiem

Kariera "Tadeusza Dyzmy"

TRUDNE WYBORY

SMUTNO MI BOŻE

LECH KACZYŃSKI A ZAOLZIE – CO POLACY NA TO?  

Kto - kogo ?

SPRZED 80 LAT

DWADZIEŚCIA LAT

ROZWAŻANIA NAD HISTORIĄ I WSPÓŁCZESNOŚCIĄ ZAOLZIA

POKŁOSIE CENZURY

PACTA SERVANDA

Audiatur et altera pars....
Wokół zaolziańskiej petycji do UE - ciąg dalszy...  

PETYCJA - List otwarty do Parlamentu Europejskiego  

NASI W BRUKSELI

 NA 90 ROCZNICĘ CZESKIEJ NAPAŚCI NA POLSKĘ

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2008

Nr 12/2008 (60) GDY PIERWSZA GWIAZDECZKA
Nr 11/2008 (59) „To se nesmí stát a pokud jsem živ se to nestane”.  
Nr 10/2008 (58) PRZED 70 LATY (Z pokojowego przejęcia Śląska Zaolziańskiego)
Nr 9/2008 (57) NA 70 ROCZNICĘ WYZWOLENIA ZAOLZIA
Nr 8/2008 (56) PRZED 70 LATY (Z POKOJOWEGO PRZEJĘCIA ŚLĄSKA ZAOLZIAŃSKIEGO) II.
Nr 7/2008 (55) PRZED 70 LATY (Z POKOJOWEGO PRZEJĘCIA ŚLĄSKA ZAOLZIAŃSKIEGO) I.
Nr 6/2008 (54)

W  BIELI  I  CZERWIENI (Z uroczystości poświęcenia Pomnika Legionistom Ślązakom poległym za Polskę)  

Nr 5/2008 (53) MAJ 1945 r. , KONIEC JEDNEJ ....,  POCZĄTEK NASTĘPNEJ OKUPACJI ZAOLZIA
Nr 4/2008 (52) W PRZEDDZIEŃ UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA POMNIKA CIESZYŃSKIEJ NIKE
Nr 3/2008 (51)

GŁOS SPRZED PÓŁ WIEKU

Nr 2/2008 (50) Emanuel Guziur, w stulecie urodzin; GRANICA PRZYJAŹNI
Nr 1/2008 (49) NIE, NIE, NIE... (nie damy się)

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2007

Nr 12/2007 (48) Święta Godowe
Nr 11a/2007 (47a) RAPORT W SPRAWIE ZAOLZIA
- DODATEK DO WYWIADU Z PBI Nr 11/2007
Nr 11/2007 (47) RAPORT W SPRAWIE ZAOLZIA
Nr 10/2007 (46) PARK SIKORY - KOLEBKA LEGIONU ŚLĄSKIEGO
Nr 9/2007 (45)

NAJWIĘKSI NASI RODACY - Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI

Nr 8/2007 (44) "NIE BĘDZIE ZWROTU POLSKIEGO MIENIA" - NA RAZIE
Nr7/2007 (43) "SZKOPYRTOCY"

Nr6/2007 (42)

AKTUALNY STATUS ZAOLZIA   -  ANEKS

Nr5/2007 (41)

 AKTUALNY STATUS ZAOLZIA  - NOWA  OKUPACJA ?  

Nr4/2007 (40)

KONFRONTACJE WOKÓŁ  TRZYNIECKIEJ „DWÓJKI”

Nr3/2007 (39)

 NA OŁTARZU PRZYJAŹNI

Nr2/2007 (38)

BILANS „PRZYJAŹNI” CZESKO-POLSKIEJ NA ZAOLZIU W LATACH  1919-2007

Nr1/2007 (37)

BEZ ZŁUDZEŃ

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2006

Nr12/2006 (36)

W OBRONIE POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI  

Nr11/2006 (35)

UDERZ  W STÓŁ ... (z dyskusji na  www.trinec.cz)

Nr10/2006 (34)

Obudź się, Zaolziańska Ziemio!  

Nr9/2006(33)

CZECHOSŁOWACJA WOBEC WOJNY POLSKO - BOLSZEWICKIEJ W R. 1920  

Nr8/2006 (32)

Macierz Szkolna – przeszłość i teraźniejszość polskiego szkolnictwa na Zaolziu  

Nr7/2006 (31)

Zaolzie – nasza hańba domowa

Nr6/2006 (30)

O CO W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ WALCZYLI ZAOLZIAŃSCY POLACY?  

Nr5/2006 (29)

DIVIDE ET IMPERA - jak  długo  jeszcze ? 

Nr4/2006 (28)

POLSKA  A CZECHY 

Nr3/2006 (27)

PRZEPROSINY, CZY KONTYNUACJA POLITYKI BENEŠA ?

Nr2/2006 (26)

GRANICE ZAKŁAMANIA  I  PRAWDY

Nr1/2006 (25)

CZESKIE ZBRODNIE ZAGŁADY POLSKOŚCI  ŚLĄSKA ZAOLZIAŃSKIEGO MOŻNA  WYBACZYĆ, LECZ  NIE  WOLNO  O  NICH  ZAPOMNIEĆ !

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2005

Nr12/2005 (24)

NIEUSTRASZONY ZAOLZIAŃSKI WINKELRIED

11/2005 (23)

ASYMILACJA, CZY WYNARODOWIENIE?

Nr10/2005 (22)

POWTÓRKA Z HISTORII

Nr9/2005 (21)

SZLAKIEM LEGIONU ŚLĄSKIEGO ZIEMI  CIESZYŃSKIEJ

Nr8/2005 (20)

CIESZYŃSKICH  KONFRONTACJI CIĄG  DALSZY

Nr7/2005 (19)

NOWY ROZDZIAŁ W STOSUNKACH POLSKO-CZESKICH PO ŚMIERCI GEN. W. SIKORSKIEGO

Nr6/2005 (18)

EDVARD BENEŠ KONTRA GEN. WŁADYSŁAW SIKORSKI

Nr5/2005 (17)

ŁAMANIE  PRAW  CZŁOWIEKA  NA  ZAOLZIU  

Nr4/2005 (16)

JURYSDYKCJA OCHRONNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAD POLAKAMIZAOLZIAŃSKIMI 

Nr3/2005 (15)

PROWOKACJA W STARYM MŁYNIE

Nr2/2005 (14)

PLATFORMA  CIEŚLARA – PRÓBA OBRONY

Nr1/2005 (13)

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ

ARCHIWUM PBI ZAOLZIE 2004

Nr12/2004

PRZECIW UCISKOWI  ...  

Nr 11/2004

ZAWIERUCHY WOJENNEJ CIĄG DALSZY 

Nr 10/2004
Nr 9/2004
Nr 8/2004

POLSKO-CZECHOSŁOWACKIE STOSUNKI POLITYCZNE PRZED KONFERENCJĄ TRZECH MOCARSTW W POCZDAMIE  (maj-czerwiec 1945) 
    cz. 1; cz. 2; cz. 3 

Nr 7/2004

ZAWIERUCHA  WOJENNA

Nr 6/2004

BRUDNA POLITYKA EDVARDA BENEŠA

Nr 5/2004

PRZEKLĘTE, CZY ZDRADZONE?  

Nr 4/2004

MIENIE POLSKICH ORGANIZACJI ZAOLZIAŃSKICH 

Nr 3/2004

ZA OLZĄ I CZANTORIĄ

Nr 2/2004

ŚLĄZAKOWSZCZYZNA A WSPÓŁCZESNY KONFORMIZM

Nr 1/2004

W PRZEMILCZANĄ 85 ROCZNICĘ


Wieża Piastowska w Cieszynie
WIEŻA PIASTOWSKA
na cieszyńskim wzgórzu zamkowym nad Olzą,  w prawobrzeżnej części podzielonego miasta –  w Polsce,


WIAROPODOBNY  ROK ZAŁOŻENIA  MIASTA  - 810 p. Ch.

CIESZYN 
STOLICA  B. KSIĘSTWA PIASTOWSKIEGO

ZAOLZIE -  Polska część obszaru b. Księstwa Cieszyńskiego oderwana od Polski przez Czechosłowację: 
 -  w drodze zbrojnej, podstępnej napaści z  23.1.1919,
-  po  raz  drugi  z rozkazu Stalina  po 2 wojnie  światowej –  w r.1945.
 


... LECZ  DUCHOWEJ  WIĘZI Z  NARODEM  NIE  DA  SIĘ  ROZERWAĆ !


Jan Łysek


..."Ognisko w domach tli,
            jeszcze nie zgasło. 
Śpiący lud w trudzie
            zmaga się, wysila, 
By się obudzić. 
Czas, byś dawał hasło!"
                         Jan Łysek


W PIERWSZYM NUMERZE
 BIULETYNU
PISALIŚMY


ZAOLZIE

Polski Biuletyn Informacyjny 
Nr 1/2004 23 stycznia 2004  


W PRZEMILCZANĄ 85 ROCZNICĘ CZESKIEJ ZDRADZIECKIEJ NAPAŚCI

(...) W dniu 22.9.1938, a więc na cały tydzień przed „Monachium” – czyli dyktatem monachijskim,  Benesz pisał do Mościckiego:

(...)  ... przedkładam ...  propozycję ...wyrównania problemu polskiej ludności w Czechosłowacji. Pragnąłbym ułożyć tę sprawę na płaszczyźnie zasady rektyfikacji granic, zaś czeski minister spraw zagranicznych Krofta pisał do polskiego ambasadora Papee: Rząd Czechosłowacki chciałby podkreślić (chodzi o zwrot Zaolzia Polsce, przyp. red), że chodzi tu o akt dobrej  woli wynikający z jego własnej inicjatywy i własnej decyzji ...”  

.. dalej – w biuletynie nr 1/2004

 

BEZ ZŁUDZEŃ

[...]

Z przekroju informacji, zawartych w dotychczasowych  numerach Polskiego Biuletynu Informacyjnego – Zaolzie, [...] oraz,  z dotychczasowych danych, dotyczących działań na rzecz ochrony naszego bytu narodowego na Zaolziu wynika

prawda, którą trzeba bez złudzeń wydobyć:  


NIEZMIENNYM CELEM DZIAŁAŃ CZESKIEJ PUBLICZNEJ ADMINISTRACJI NA ZAOLZIU JEST CAŁKOWITA, DEFINITYWNA LIKWIDACJA POLSKIEGO ŻYCIA NARODOWEGO NA ŚLĄSKU ZAOLZIAŃSKIM !
[...]

 temat w biuletynie nr 1/2007 (37)


Prosimy o nadsyłanie interesujących informacji i aktualności, łącz do stron internetowych
na e-mail:

kontakt@zaolzie.org


POLECAMY

ROPS - Ruch Obywatelski Polski Śląsk

POLONIA ŚWIATA

  Strony historyczne

  HISTORIA - RELIGIA - GENEALOGIA

  KRESY - śladami naszych przodków

www.zaolzie.org  Serwis  informacyjny  - historia  i  współczesność    ©2004 -  2011  Polski Biuletyn Informacyjny Zaolzie 
©2004 - 2011  WYDAWNICTWA POROZUMIENIA POLAKÓW KRAJÓW OŚCIENNYCH RP
REDAKCJA: Redaktor Naczelny Jan Leśny; Webmaster Piotr Szczuka Poczt-el. kontakt@zaolzie.org; Serwis optymalizowany dla MIE 1024x768   2011 09 20